نقـــــــشــــه بـــازار ثبت نام آنلاین و دریافت کدبورسی سهام عدالت متوفیان
گزارش روزانه بازار
گزارش روزانه کدال
معاملات الگوریتمی
ســرعت و پیچیدگی معاملات در بازارهای مالی نیاز به اســتفاده از ابزارهای هوشــمند را افزایش داده اســت. در ایــن راســتا یکی از مفیدترین ابزارهــای مالی، به کارگیری معامــلات الگوریتمی یا خودکار اســت که به منظور استفاده بهتر ســرمایه گذاران از فرصت های بازار، ایجاد و راه اندازی شده است. معاملات الگوریتمی روابط سنتی بین سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی را تغییر داده است و از طریق الگوریتم های رایانه ای، سفارش‌هایی را (هم برای طرف خریدار و هم طرف فروشنده) برای سرمایه‌گذاران بدون دخالت عامل انسانی ایجاد می‌کنند. امروزه با کمک الگو‌های جدید دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند کنترل بیش‌تری بر روی تصمیمات معاملاتی و فرآیند تخصیص سفارش خود داشته باشند و الگوریتم‌های معاملاتی خود را توسعه دهند. از این رو، استقبال از انجام این معاملات رو به افزایش است و اینگونه معاملات، سهم قابل توجهی از بازارهای مالی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند. کارگــزاری آرمــون بــورس ، بــا بهره گیــری از معامــلات الگوریتمــی، از الگوهــای ســنتی معامله گــری عبــور نمــوده و بــه ســمت رفتارهــای نویــن و دانش بنیــان معامله گــری حرکــت نماید. معامــلات الگوریتمــی در ســه محــور اساســی بازارگردانــی اوراق بهــادار، شناســایی و بهره بــرداری از فرصت هــای آربیتــراژی و مدیریــت ســبد ســرمایه گذاری صــورت می گیــرد.
خدمات کارگزاری
بورس اوراق بهادار
در بازار اوراق بهادار انواع مختلفی از اوراق از قبیل سهام عادی، ممتاز، حق تقدم، مشارکت، قرارداد آتی و ... منتشر می شود. در این بازار سرمایه گذاران، در فضایی ایمن و شفاف و نظام یافته، از طریق کارگزاران و معامله گران به قصد کسب سود به داد و ستد اوراق بهادار می پردازند و شرکت ها نیز از محل این تبادلات مالی، نسبت به انجام فعالیت های سودآور اقدام می کنند تا در نهایت، برای خود و سهامدارانشان، منفعت حاصل کنند.
بورس کالا
در ایــن بــورس معمــولا شــمش ها، ورق، ســبد میلگــرد، مــس، آلومینیــوم و...)، مــواد پتروشــیمی (انــواع گریدهــای پلیمــری و شــیمیایی)، قیــر و ســایر محصــولات نفتــی، محصــولات کشــاورزی و غیــره دادوســتد می شــوند. یکــی از مزایــای بــورس کالا، حضــور نهادهــای نظارتــی و تنظیم گــری اســت کــه تمامــی تولیــد کننــدگان، مصــرف کننــدگان و تجــار کالا بــا حضــور ایــن نهادهــا، از مزایــای مترتــب بــر قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر بــورس برخــوردار می شــوند. مکانیــزم عرضــه و تقاضــا نیــز باعــث ایجــاد بــازاری کارآ و شــفاف خواهــد شــد.
بورس انرژی
بورس انرژی با هدف ایجاد بازاری شــفاف، کارآمد، با نقدشــوندگی و رقابت پذیری بالا، جهت رفع انحصار و کشف عادلانۀ قیمت حامل های انرژی تشکیل گردیده است. کارگــزاری آرمــون بــورس به عنوان کارگزار فعــال در این حوزه، آمادۀ معاملــه محصولات ذیل برای متقاضیان و شرکت های هدف می باشد: برق ، نفت خام، زغال سنگ، قطران، نفتان سبک و سنگین، آیزوریسایکل، متانول، پروپیلن، حلال، نیتروژن مایع...
صندوق های سرمایه گذاری
کارگزاری آرمون بورس،کارگزار اولین صندوق بازارگردانی (Multi NAV) مجموعه ساتا تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان، می باشد. این صندوق با امکان معاملات الگوریتمی و هوشمند علاوه بر سرمایه گذاری در بازار سرمایه وبازار پولی ، عملیات بازارگردانی سهام زیر مجموعه ساتا مانند غدیر را به عهده دارد
تحلیل بازار سرمایه
کارشناسان خبره و مجرب این شرکت به صورت پیوسته انواع تحلیل ها و گزارشات کارشناسی خــود را در قالــب تحلیل هــای بنیــادی، تکنیکال، گــزارش مربوط بــه صنایع مختلــف، اقتصاد جهانی و... تهیه کرده و بر روی ســایت و شــبکه های اجتماعی منتشــر می نماید. همچنین این واحد آمادگی همکاری و تهیۀ گزارشات تحلیلی به درخواست مشتریان گرامی را دارا می باشد.
باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان کارگزاری آرمون بورس، جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان و افزایش سطح رضایت مندی، جوایز متنوعی را ارائه نموده اســت. مشــتریان عزیز می توانند با افزایش ارزش معاملات ســهام خود و رسیدن به حد نصاب های ارائه شده از این جوایز بهره مند شوند.
500000 مشتری وفادار
5 شعبه در کشور
6 مجوز فعالیتی
فعالیت در 4 بازار سرمایه ایران

ثبت نام غیرحضوری در بورس