تحليل برنامه هفتم توسعه

در اين فايل، کارشناس تحليل کارگزاري هلدينگ مهرگان تامين پارس و شرکت کارگزاري آرمون بورس به بررسي برنامه هفتم توسعه کشور مي پردازد.

در اين فايل، کارشناس تحليل کارگزاري هلدينگ مهرگان تامين پارس و شرکت کارگزاري آرمون بورس به بررسي گزارش برنامه هفتم توسعه در کشور مي پردازد.

تاریخ انتشار : 1402/10/25 20:10:35
تعداد بازدید : 89