دریافت نتیجه شکایت انجام شده{{data.sdate}} در جریان پایان یافته {{data.type==1 ?'شکایت':data.type==2?'انتقاد':'پیشنهاد'}}
{{data.text}}
{{r.sdate}}
{{r.text}}
همیشه همراه شما هستیم ...